Promocje i recenzje warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017

Wypromowani doktorzy nauk prawnych

Do chwili obecnej prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski był promotorem w 12 (dwunastu) zakończonych już (nadaniem stopnia doktora nauk prawnych) przewodach doktorskich:

   

  

Recenzje rozpraw doktorskich

1) - mgra Konrada Wytrykowskiego: „Funkcje zgody pokrzywdzonego w polskim  prawie karnym” (UWr; 2006 r.) 2) mgra Marcina Kozaczka: „Karnoprawna ochrona wierzytelności  bankowych”(UWM 2007 r.).  3) mgr Sylwia Durczak – Żochowska; „Wyrokowanie w postępowaniu  nakazowym w polskim procesie karnym” – 31.03.2008 r.  4) mgr Bogna Orłowska-Zielińska: „Prawne i kryminologiczne aspekty  przestępczości dziewcząt w wieku gimnazjalnym na przykładzie woj.  warmińsko-mazurskiego”, UWM Olsztyn 2010,  5) mgr Katarzyna Witkowska-Rozpara: „Przestępczość i jej obraz w środkach  masowego przekazu a polityka karna”, UMK Toruń 2010  6) mgr Paweł Petasz: „Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i  wyznania w Polsce”, UG - Gdańsk 2010,  7) Agata Krakówka „Wymiar środków karnych w teorii i praktyce” (UG;  20.06.2011 r.) 8) Tomasz Kanty kcjonariusz publiczny i funkcja publiczna - znaczenie pojęć i  ich zadania w polskim prawie karnym,  11/06/2012  9) mgr Marta Werbel-Cieślak: Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej  ochrony środowiska,  10/12/2012 10) Robert Szostak: Przestępstwo seksualnego wykorzystywania małoletniego  w teorii i praktyce - na tle porównawczym,  22/02/2013 ,  11) Maciej Nawacki: Wyzysk. Studium karnomaterialne i kryminologiczne,   21/02/2014 , 12) Paulina Kwiatkowska-Serafin: Kontratyp satyry,  05/12/2015 ,  

       

Recenzje rozpraw habilitacyjnych (10) i w postępowaniu o tytuł profesora (4)

- dra Wojciecha Cieślaka: „Nawiązka w polskim prawie karnym” (UG; 2006 r.)  - dra Radosława Krajewskiego (UG, 19.04.2011 r.): „Prawa i obowiązki  seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań”  - dra Macieja Trzcińskiego: „Przestępczość przeciwko zabytkom  archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna.” (UWR, 2010 r.)  - dra Wojciecha Zalewskiego (UG; 21.11.2011 r.): „Przestępca ‘niepoprawny’  jako problem polityki kryminalnej”;  - dr Anna Muszyńska (UWr; 9.01.2012 r.): „Naprawienie szkody wyrządzonej  przestępstwem.”  - dr Przemysław Palka z Olsztyna w łodzi (2014)  - dr Justyna Jurewicz – Łódź- Handel ludźmi w prawie polskim i w prawie  ponadnarodowym,  10/05/2013 , - Dr Elżbieta Czarny Drożdżejo - Przestępstwa prasowe. Francuska regulacja  dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu  prawnego,  28/11/2016 , - dr Magdalena Błaszczyk Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym,   31/08/2016 , - dr Małgorzata Szwejkowska: Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych.  Studium karnoprawne i kryminologiczne,  13/10/2014 , 
1) dr Radosław Giętkowski – „Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym” (publiczna  obrona i nadanie stopnia w dniu 17.01.2005 r.).; 2)  dr Jacek Potulski – „Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego” (publiczna obrona i nadanie  stopnia w dniu 21.11. 2005  r.). 3) dr Joanna Unterschutz – „Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową”  (publiczna obrona i nadanie stopnia w dniu 14.09.2007 r.). 4) dr Marek Chrapkowski: „Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu  przygotowawczym”, (publiczna obrona i nadanie stopnia w dniu 21.01.2008 r.).  5)  mgr Abrahem Aldeeb: „Zabójstwo w libijskim i polskim prawie karnym – studium porównawcze”  (przewód otwarty 21 lutego 2005 r.) 6) mgr Tomasz Kielbratowski: „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą kary” (przewód otwarty 4 grudnia 2006 r.) UG 2011 r., 7) mgr Magdalena Maraszek: „Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim”  (UG 20.06.2011 r.), 8) mgr Beata Gozdecka: „Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym” (UG 2011 r.)  9) mgr Jarosław Zarębski (UG 16.05. 2011 r.) „Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego – art.  11 k.p.k. Wyjątek od zasady legalizmu”  10) mgr Tomasz Gulla - Zamach stanu jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym   07/05/2012, 11) mgr Tomasz Łucki – Karnoprawna problematyka stalkingu  16/09/2013 12) mgr Tomasz Snarski – Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa  14/02/2017, 

Liczba otwartych przewodów doktorskich:  1

1) mgr Alina Ciura: „Karnoprawna ochrona wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnych”
1) Prof. Zbigniew Lasocik - 2012 2) Prof. Piotr Kardas - 2013 3) Prof. Irena Rzeplińska - 2014 4) Prof. Małgorzata Król-Bogomilska - 2014
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Promocje i recenzje