Publikacje naukowe - książki i rozdziały w książkach warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017

Książki i rozdziały w książkach

   

  

Studia i artykuły oryginalne

Glosy

 i przeglądy orzecznictwa

Opinie prawne, recenzje i varia

      

  

Artykuły
I. Książki (monografie, komentarze i podręczniki)  1. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999, s. 176  (ISBN 83-7159-262-0). 2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego.  Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 326 (XXXIII+293); (ISBN 83-7247-098-7).  3. Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 526 (ISBN  83-7326-019-6). 4. Wstęp do nauki prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 185  (ISBN 83-7326-061-7). 5. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz (red. naukowa i współautor), Dom Wydawniczy ABC,  Warszawa 2003, s. 579 (ISBN 83-7284-928-5).  6. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza  do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1196 (ISBN 83-7247-840-6).  7. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  Komentarz (współaut.: J. Potulski), Wydawnictwo ABC, Warszawa 2004, s. 277 (ISBN 83-7416-  172-8). 8. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 448 (ISBN 83-7334-  375-X). 9. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza  do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1200 (ISBN 83-7387-473-9),  wydanie II – poprawione i uzupełnione.  10. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 455 (ISBN 83-7334- 329-6), wydanie II - poprawione i uzupełnione. 11. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor  komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, wydanie III –  poprawione i uzupełnione, s. 1268 (ISBN 83-7387-980-3); s. 783-1011. 12. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor: J.  Potulski), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN 978-83-60186-39-8, s. 430.  13. Odpowiedzialność karna menadżerów rynku ubezpieczeniowego (redakcja i współautorstwo): T. Kopoczyński, J. Potulski), Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  2006, ISBN 83-7531-030-1, s. 136. 14. Kara – podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG, (ISBN 978-83-  7326-446-5); s. 314. 15. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 455 (ISBN 83-7334- 329-6), wydanie III - poprawione i uzupełnione.  16. Fascynujące ścieżki filozofii prawa. (J. Zajadło. Red) – współautor, autorstwo 2 rozdziałów  („Sprośne rysunki” i „Przywilej bogów), Warszawa 2008. 17. Orzecznictwo w systemie prawa. Materiały konferencyjne (Gdańsk, 17-18.09.2007 r.). Redakcja  naukowa i wstęp. Warszawa 2008 Wolters Kluwer.  18. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 530 (ISBN 978-83-  7620-203-7), wydanie IV - poprawione i uzupełnione. 19. Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze  sprawiedliwości, Redakcja naukowa i wstęp, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-  0023-0. 20. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 530 (ISBN 978-83-  7620-203-7), wydanie IV - poprawione i uzupełnione. 21. Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze  sprawiedliwości, Redakcja naukowa i wstęp, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-  0023-0. 22. Redakcja naukowa oraz wstęp “Czas i jego znaczenie w prawie karnym”, Gdańsk 2010,  Wydawnictwo UG, s. 437; ISSN 978-83-7326-783-1  23. Redakcja naukowa: Wojskowy wymiar sprawiedliwości; Gdynia 2010’ ISBN 978-83-88698-11-  8, s. 112. 24. Redakcja naukowa Gdańskich Studiów Prawniczych, tom XXIV: Zagadnienia nauki prawa. W  40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, Wydawnictwo  UG, ISSN 1734-5669, s. 653.  25. Rozdział w Systemie prawa karnego pt. „Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego” s. 49-99  (A. Marek red.); Tom. I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, Wydawnictwo CH Beck, s. 456. ISBN  978-83-255-1308-5. 26. Dwa rozdziały („Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” – s. 902-1165  oraz „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” s. 1166-1298 – współautorstwo z A. Wąskiem) w  “Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221”, Warszawa 2010,  Wydawnictwo CH Beck, wydanie 4 zmienione i uzupełnione. ISBN 978-83-255-1244-6, s. 1439.  27. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej – próba ujęcia porównawczego; s. 177-193  (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa  ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi (red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J.  Wójcikiewicz), Warszawa 2010, Wydawnictwo LEX (Wolters Kluwer) ISBN 978-83-264-0380-4; s.  1045. 28.  „Pornografia. Próba definicji” (w:) Marek Mozgawa (red.): Pornografia, Warszawa 2011,  Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1212-7, ss.261.  29.  Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 542 (ISBN 978-  83-7806-439-8), wydanie V - poprawione i uzupełnione. 30. Rozdział w Systemie Prawa Karnego pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i  obyczajności” (A. Marek red.); Tom. X. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Warszawa  2012, Wydawnictwo CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. ISBN: 978-83-255-1317-7; całość  1137 stron, mój rozdział strony od 563 do 884 (321 stron). 31. Redakcja naukowa Tomu X Systemu Prawa Karnego pt.: Przestępstwa przeciwko dobrom  indywidualnym”, Warszawa 2012 r.  32. Prawo karne : część ogólna, wyd. VI, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, 33. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [objaśnienia do art. 197-205], W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański, Warszawa 2015;  34. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, W: System Prawa Karnego, t.  10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym / red. Jarosław Warylewski, wyd. 2,  Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016.  35. Zgwałcenie - zagadnienia definicyjne, W: Zgwałcenie : definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar /  red. nauk. Lidia Mazowiecka, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.  36. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [objaśnienia do art. 197-205], W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański, wyd. 2, Warszawa 2017;  37. Prawo karne : część ogólna, wyd. VII, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.