Konferencje naukowe warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017
Rok 2002 (1 konferencja) 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia (z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Narodowego Banku Polskiego), zatytułowanej „Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej” — komunikat (głos w dyskusji), Mikołajki, 26- 28.09. 2002 r. Rok 2003 (2 Konferencje) 2. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), zatytułowanej „Przestępczość zorganizowana — Prewencja. Wykrywanie. Dowody”, Gdańsk, 19-20.11.2003 r. Wygłoszenie referatu pt. „Projekty nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego”; Udział w organizacji Konferencji. 3. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, zatytułowanej „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”, Jastrzębia Góra, 12-14 października 2003 r. Wygłoszenie referatu pt.: „Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej (art. 16 ustawy o o.p.z.)”. Udział w organizacji Konferencji i członkostwo w Radzie honorowej. Rok 2004 (4 Konferencje) 4. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez KWP w Gdańsku – „Stan bezpieczeństwa społecznego w województwie pomorskim, trendy rozwoju i możliwości poprawy: Agresja, chuligaństwo i alkoholizm wśród dzieci i młodzieży”. Sopot, 3.06.2004 r. , wygłoszenie referatu: „Odpowiedzialność karna nieletnich za wybrane występki o charakterze chuligańskim”. 5. Udział w Konferencji naukowej „Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej” (Zjazd Katedr Prawa Karnego), Szczyrk 8-10.10.2004 r., wygłoszenie referatu: „Konsekwencje nowelizacji Kodeksu karnego z dn. 18.03.04. w zakresie przestępstw seksualnych”. 6. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), zatytułowanej „Obowiązek alimentacyjny, a zasadność kryminalizacji niealimentacji w polskim prawie”, Gdańsk, 18-19.11. 2004 r. Wygłoszenie referatu pt. „Przestępstwo niealimentacji w wybranych państwach i jego zasadność”; Udział w organizacji Konferencji. 7. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty"– Wzmacnianie aktywności osób niepełnosprawnych i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE, Gdańsk, 25.11.2004 r., wygłoszenie referatu: „Prawa osób niepełnosprawnych w europejskim systemie legislacyjnym”. Udział w organizacji Konferencji. Rok 2005 (7 Konferencji) 8. Udział w Konferencji naukowej „Teoria i praktyka penitencjarna”, zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, Popowo k. Warszawy 25-29.04.2005 r. Wygłoszenie referatu pt. „O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności”. 9. Udział w Konferencji naukowej: „Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego UKSW w Warszawie, Warszawa 11 maja 2005 r. 10. Udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej: „Prawnokarne aspekty wolności”, zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Arłamów-Lwów, 16-18 maja 2005 r. Wygłoszenie referatu pt.: „Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości artystycznej i naukowej” 11. Udział w Konferencji naukowej: „Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r.”, zorganizowanej przez UMCS w Lublinie-Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin-Kazimierz Dolny, 20-22 września 2005 r. Wygłoszenie referatu pt. „Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje”. 12. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Kryminalistyczno-Prawne aspekty przestępczości intelektualnej”, zorganizowanej przez Szkołę Policji w Słupsku, 5-7 października 2005 r., Słupsk. Członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji – udział w organizacji. 13. Udział w Konferencji naukowej pt: „Dziecko – ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym”, zorganizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji UG, 24 listopad 2005 r.,  wygłoszenie referatu pt.: „Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r.”. Udział w organizacji Konferencji. 14. Udział w Konferencji Naukowej pt.: 30 lat Instytutu Psychologii UG: przeszłość-teraźniejszość- przyszłość”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii oraz Koło Nauk Psychologicznych Anima, Gdańsk 5-7 grudnia 2005 r., wygłoszenie referatu pt.: „Stan psychiczny sprawcy czynu zabronionego jako przesłanka odpowiedzialności karnej.” Rok 2006 (12 konferencji) 15. Udział w Konferencji Naukowej pt.: ”Sex & Lex”, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, Poznań 13-14 styczeń 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: „Zgoda pokrzywdzonego w przypadku przestępstw seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem karalności praktyk sadomasochistycznych”. 16. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Kondycja nauczania prawa w Polsce”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 4 kwiecień 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: „Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce”. 17. Udział w Konferencji Naukowej pt.: Tradycyjna dogmatyka prawa karnego a nietradycyjne typy przestępstw, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba 6-8 kwiecień 2006 r. Głos w dyskusji. 18. Udział w Konferencji Naukowej pt.: IV Seminarium: Zdrowie Seksualne, zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 16 maj 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: „Normy prawne w seksualizmie”. 19. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 17 maj 2006 r. 20. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w ramach Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 12 czerwiec 2006 r. Głos w dyskusji. 21. Udział w Konferencji Naukowej pt.: Informacja prawna a prawa obywatela, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wydawnictwo Prawnicze LEX, 19-20 czerwiec 2006 r., organizacja konferencji oraz wygłoszenie referatu pt.: „Informacja o prawie a odpowiedzialność karna”. 22. Udział w Konferencji Naukowej (Zjazd Katedr Prawa Karnego) pt. „Problematyka granic dopuszczalnego pomawiania; Represyjność polskiego prawa karnego: Gniezno 26-29 wrzesień 2006 r., zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głos w dyskusji. 23. Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej, zorganizowanej przez Szkołę Policji w Słupsku, Słupsk 4-6 październik 2006 r. Patronat naukowy nad Konferencją; udział w organizacji; głos w dyskusji. 24. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Własność intelektualna, handel i rozwój” – Intellectual Property, Trade and Development, Chicago (USA) 12-13.10.2006 r., zorganizowanej przez Chicago-Kent College of Law. 25. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – IV Polskim Kongresie Penitencjarnym, Kalisz 22-24 listopad 2006 r. Członkowstwo w komitecie organizacyjno-programowym – udział w organizacji konferencji, wygłoszenie referatu: „Problematyka właściwej reakcji karnej na zachowania związane z godzeniem w wolność seksualną lub obyczajność”. 26. Udział w Konferencji naukowej – Prawa kobiet, Gdańsk 14-15 grudnia 2006 r., Wydział Prawa i Administracji UG, wygłoszenie referatu pt.: „Kobieta jako sprawczyni i ofiara czynu zabronionego”. Rok 2007 (12 konferencji) 27. Konferencja naukowa „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – imposibilizm czy ochrona demokratycznego państwa prawa”, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, 27 luty 2007 r. 28. Konferencja naukowa ”Czas i jego znaczenie w prawie karnym”, 19-21 kwietnia 2007 r., Wydział Prawa i Administracji UG, organizator konferencji. 29. Konferencja naukowa pt. : Człowiek w obliczu prawa. Psychologiczne i prawne aspekty funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie”, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii, 23- 24 kwietnia 2007 r., wygłoszenie referatu pt.: „Współczesna polityka karna w świetle teorii karnych i badań empirycznych”. 30. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Nowych Technologii, Gdańsk 11-12 maj, 2007 r., organizowana przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago – Kent College of Law; współorganizator konferencji. 31. Konferencja naukowa - Bielańskie kolokwia karnistyczne, Wydział Prawa UKSW Warszawa, 16 maj 2007 r., wygłoszenie referatu pt. „Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe”. 32. Konferencja naukowa XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze pt. „ Prawnik XXI wieku”, Warszawa 24-27 maja 2007 r., Konferencja zorganizowana przez Zrzeszenie Prawników Polskich. 33. Konferencja naukowa VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Bari i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 1-2 czerwiec 2007 r., wygłoszenie referatu pt.: „Ekonomiczne uwarunkowania prawa karnego. Wybrane zagadnienia”. 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w społeczności lokalnej”, Słupsk 14-15 czerwiec 2007 r., wygłoszenie referatu pt.: „Rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej w świetle koncepcji kryminologicznych Nilsa Christie”. 35. Konferencja Naukowa pt.: „Orzecznictwo w Systemie Prawa”; Gdańsk 17-18 wrzesień 2007 r.; Organizator: Wolters Kluwer Polska i Wydział Prawa i Administracji UG; współorganizacja Konferencji. 36. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej”, 26-28 września 2007 r.; Szkoła Policji w Słupsku; Patronat naukowy nad Konferencją, wygłoszenie referatu. 37. Międzynarodowe Symposium European Benchmarking Initiative in Higher Education, Bruksela 8.11.2007 r.; 38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: World Legal Forum (Światowe Forum Prawne): Effective International Dispute Settlement for Public and Private Actors, Haga 10-12.12.2007 r.   2008 (7 Konferencji) 39. Konferencja międzynarodowa; 28 February - 1 March 2008: Hamburg, The role of law schools in continuing legal education, ELFA 40. Konferencja międzynarodowa; IALS Conference on "The Law of International Business Transactions: A Global Perspective"; hosted by the Bucerius Law School in Hamburg, Germany on April 10-12, 2008 (Referat: “Remarks on Globalization and the Polish Legal System”). 41. Konferencja międzynarodowa; IALS EDUCATIONAL PROGAM. Effective Techniques for Teaching about Other Cultures and Legal Systems, Montreal, Canada; May 30, 2008 (Referat: “The Way of Teaching about Foreign Legal Systems at the Faculty of Law and Administration of University of Gdansk in Poland") 42. Konferencja międzynarodowa; VI Congreso Regional de las Americas 2008: Relaciones Laborales-Claves para El Desarrollo Economico con Inclusion Social; Buenos Aires, Argentyna; 2 - 4 września 2008 r. (Referat: El teletrabajo como una nueva forma de contraction en el derecho comunitario europeo y en el derecho polaco) 43. Międzynarodowa KONFERENCJA NAUKOWA RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI I RADY LEGISLACYJNEJ PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW „IMPLEMENTACJA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”; Warszawa – 9 wrzesień 2008 r. 44. Zagadnienia populizmu penalnego jako zagrożenia dla racjonalności stanowienia i stosowania prawa oraz projektowane zmiany w polskim prawie karnym; Szklarska Poręba – 24-27.09.2008 r.; Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego. 45. Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w  wymiarze sprawiedliwości, Wolters Kluwer i WPiA UG; Gdańsk, 20-21 październik 2008 r. 2009 (4 konferencje) 46. Konferencja międzynarodowa: Australia, Canberra, ANU College of Law - Australian National University org.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydziałów Prawa (IALS); The Role of Law Schools and Law School Leadership in a Changing World; 25-27 maj 2009 r. (Referat: ”The Leadership Role of the Dean internally”) 47. Konferencja międzynarodowa: Klingental - Francja; org.: Fundacja Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung; 14-18 wrzesień 2009 r.; „Rechtsfragen aus dem Grenzbereich von Europäischem Gemeinschaftsrecht und mitgliedstaatlichem Recht“ 48. Konferencja międzynarodowa: Buenos Aires, Argentyna; 15-16 październik 2009 r.; Congreso del Derecho y Relaciones del Trabajo; VII Congreso Nacional de la SADL. 49. Konferencja międzynarodowa: Lizbona, Portugalia; 19-20 listopad 2009 r.; Universidade de Lisboa – Portugal; Driving regional innovation in times of global crisis. The role of the dean – New strategies in European universities. Org.: DEAN (Deans and European Academic Network).) 2010 r. (8 konferencji) 50) - Toruń 20-22 września 2010 r.– Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego: „Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji”– wygłoszenie referatu pt. „Nowelizacje kodeksu karnego służące wzmocnieniu ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym” 51) - Lublin – prezentacja referatu pt. „Pornografia – próba definicji”; II Lubelskie Seminarium Karnistyczne: „Pornografia”; org. Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin; 13 grudzień 2010 r. 52) - Konferencja międzynarodowa – Mediolan; Italia; IALS Conference on Labour Law and Labour Market in the New World Economy; 20 May - 22 May 2010 at the University of Milan; referat The Sexual Harassment and Exploitation in Employment as a Manifestation of Discrimination in a Workplace. 53) - Konferencja Międzynarodowa – Barcelona, Hiszpania; DEAN 2010 Annual Conference, Barcelona, 15-16 November 2010; "Out of the crisis into sustainable recovery? Maintaining quality at a time of constrained resources" 54) - Gdańsk, współorganizator Konferencji „40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo i administracja z perspektywy nauki i dydaktyki; 6 październik 2010 r.; wygłoszenie komunikatu nt. „Kierunki rozwoju nauki prawa i nauczania prawa w Polsce” 55) - Bałtycka Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego; Gdańsku, Nynashamn, Sztokholm, 8-11 października 2010 r. 56) - Konferencja międzynarodowa ELFA Annual General Meeting – Ljubljana; “Teaching Law in the 21st century”; 25-28 luty 2010 r. Słowenia. 57) - Międzynarodowa konferencja naukowa; Gdańsk 15-17 wrzesień 2010 r. 30 lat NSZZ „Solidarność” – Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. 2011 r. (11 konferencji) 58) Konferencja naukowa: Prawo i Medycyna. Prawne i medyczne wymiary transplantologii, wygłoszenie referatu pt.: „Ekonomia transplantacji i postulat legalizacji handlu organami; 5-6 kwiecień 2011 r. Gdańsk; ELSA Gdańsk. 59) Konferencja naukowa poświęcona ś.p. Prezydentowi RP Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu; Gdańsk-Sopot; 9 kwiecień 2011 r; Katedra Prawa Pracy UG. 60) 15-16 marzec 2011 r. Konferencja w Londynie: Annual e-Crime Congress 2011: “Defending IT systems, digital assets, and e-commerce channels against advanced persistent threats”. 61) 13-15 kwiecień 2011 r., Konferencja w Argentynie; Buenos Aires; IALS (International Association of Law Schools) GENERAL ASSEMBLY - University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Conference on Teaching, Legal Education and Strategic Planning. 62) 18 maja 2011 r. VIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne; Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nieumyślność, Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 63) Uniwersytet San Carlos w Guatemala Ciudad (Gwatemala); 19-25 lipca 2011 r. uczestnictwo w konferencjach: Delitos Sexuales: wygłoszenie referatu: „Sexual Harasments and Sexual Offences in Polish Penal Law”  oraz w: “Anti-Crisis Labour Law in Poland”. 64) Konferencja naukowa: „Podstawy odpowiedzialności karnej”; Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości; Ministerstwo Sprawiedliwości – Warszawa 29 czerwiec 2011 r. 65) XII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej: „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”, 22-25 wrzesień 2011 r.; Stacja Naukowa PAN w Paryżu (Francja). 66) Konferencja naukowa: Profesor Marian Cieślak – dzieło i kontynuacje, 11-12 październik 2011 r. Gdańsk; referat „Profesor Marian Cieślak – dzieło naukowe w okresie pracy na Uniwersytecie Gdańskim”. 67) The World Jurist Associations 24th Biennal Congress on the Law of the World: National Legal Cultures in Globalized World, Praga (Czechy); 23-28 październik 2011 r. 68) Konferencja naukowa: „Ocena obowiązujących rozwiązań w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych oraz  w zakresie wymiaru kary łącznej i zaniku karania”; Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości; Popowo k. Warszawy - w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej; 15-16 listopada 2011 r. 2012 r. (4 konferencje) 69) ELFA Annual General Meeting and Conference, Madryt, 08-10.03.2012 70) IX Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, Warszawa 16 maj 2012 r.; Wydział Prawa i Administracji UKSW. 71) Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii; Kraków 5-7 wrzesień 2012 r. – Dwustulecie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; referat na temat strony podmiotowej czynu zabronionego a współczesnej psychologii kognitywnej; komunikat w ramach panelu o trybie ścigania zgwałcenia oraz argumentach feministycznych w debacie karnistycznej. 72) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauki penalne wobec szybkich przemian socjolulturowych” oraz Jubileusz: 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Mariana Filara. UMK Toruń; 8-9 października 2012 r. Prowadzenie panelu na temat „Ochrony wolności seksualnej” 2013 r. (3 konferencje) 73. Udział w konferencji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w dniach 13 października 2013 r. do 15 października 2013 r. w Ośrodku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w Dębem k. Serocka na temat projektowanych zmian w zakresie części ogólnej Kodeksu karnego. 74. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne zagadnienia kryminologii”; WPiA UG Gdańsk – 16.10.2013 r.; wygłoszenie referatu pt.: „Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza kryminologiczna wybranych aspektów” 75. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa” – WPiA UMK Toruń, 14.11.2013; wygłoszenie referatu pt.: Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec  zróżnicowania kulturowego społeczeństwa”. 2014 r. (2 konferencje) 76. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Tajemnica w postępowaniu karnym”, Gdańsk, 15 luty 2014 r., Organizator: Pomorska Izba Adwokacka, Tytuł referatu: „Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej ujawnienie”. 77. Ogólnopolska konferencja naukowa: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce; Gdańsk 7-8 kwietnia 2014 r. WPiA UG i Służba Więzienna; wystąpienie z referatem podczas sesji „Długoterminowe kary pozbawienia wolności na tle dyrektyw sądowego wymiaru kary”. 2015 r. (2 konferencje) 78. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego” z okazji dziesięciolecia ukazywania się kwartalnika „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”, 14-16 października 2015 r., Gdańsk, 79. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”, Warszawa 1-2 grudnia 2015 r., Organizator: Prokurator Generalny we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Referat: „Prawnomaterialne aspekty przestępstwa zgwałcenia – definicja zgwałcenia” 2016 r.  (3 konferencje) 80. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Wkład chrześcijaństwa w cywilizacyjno-kulturowy rozwój Europy, Gdańsk, Wyższe Seminarium Duchowne, Aula Jana Pawła II, 28 maja 2016 r., Tytuł referatu: Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji karnej, Organizator: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Historyczny UG, Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku 81. Ogólnopolska Konferencja naukowa: Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary. Audytorium C, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk. 22 kwietnia 2016 r., Tytuł referatu: Dlaczego historia nie jest uznaną nauczycielką penalistów? Organizatorzy: Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG (Zakład Kryminologii); Katedra Historii Prawa WPiA UG. 82. Ogólnopolska Konferencja naukowa: Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii: Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem., Tytuł referatu: Zagadnienia kryminalizacyjne i penalizacyjne w świetle doświadczeń oraz dyrektyw polityki kryminalnej. 16- 18 września 2016 r., Miejsce: Hotel Hilton Gdańsk.

Udział w Konferencjach naukowych po 

uzyskaniu stopnia naukowego dra 

habilitowanego nauk prawnych. W latach 2002- 

2016 udział w 82 konferencjach naukowych. 

Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Konferencje