Publikacje naukowe - glosy i inne opracowania warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017

Książki i rozdziały w książkach

   

  

Studia i artykuły oryginalne

Glosy

 i przeglądy orzecznictwa

Opinie prawne, recenzje i varia

      

  

Artykuły
III. Glosy 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1998 r. IV KKN 650/97 (czynności seksualne z małoletnim), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 7-8, s. 409-411. 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. I KZP 17/99 (pojęcie czynności seksualnej), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 12, s. 633-637. 3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 1999 r. II AKa 49/99 (zgoda pokrzywdzonego w przypadku pobicia), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 3, s. 166-168. 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. II AKa 38/98 (dobrowolność odstąpienia od usiłowania), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 4, s. 176-177. 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2000 r., I KZP 1/2000 (zwabianie i uprowadzanie osób w celu uprawiania prostytucji za granicą), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, s. 425-428. 6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 1999 r., sygn. II AKa 186/98 (kryteria rozróżnienia współsprawstwa od pomocnictwa w przypadku art. 197 § 3 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10, s. 94-99. 7. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01 — wykładnia zwrotu „brak zdolności” użytego w art. 198 k.k., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, Nr 11, poz. 145, s. 572- 575. 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04 – wyrób alkoholu etylowego na własny użytek, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1-2. 9. Glosa uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04 - data wydania pierwszego chronologicznie wyroku jako cezura możliwych do połączenia kar w przypadku realnego zbiegu przestępstw, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4. IV. Przeglądy orzecznictwa 1. Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 92-103. 2. Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa karnego materialnego za 2006 rok, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 2. V. Recenzje 1. Recenzja książki Sir Johna Smitha i Briana Hogana: Criminal Law, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4, s. 97-101. 2. Danuta Janicka: Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w 1 połowie XIX wieku, Recenzja, „Palestra” 1999-2000, nr 12-1, s. 152-154. VI. Publicystyka 1. Czym jest zwyczajne zło, „Rzeczpospolita” z dnia 14-15 lutego 1998 r., nr 38 (4898), s. 6. Tekst został umieszczony również w podręczniku: „Wiedza o społeczeństwie. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006. 2. Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce, „Edukacja Prawnicza” 2006 nr 5, s. 20-24. VII. Opracowania o charakterze praktycznym 1. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1997, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina). 2. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1998, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina). 3. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1999, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina), s. 1304. 4. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2001 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina). 5. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2001, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2002 (wsp. T. Bąkowski, P. Bielski, M. Kokoszczyński, S. Steinborn, G. Wierczyński). ISBN 83-7333-077-1 6. Zestawienia porównawcze. Ustawa karna skarbowa. Kodeks karny skarbowy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000, s. 331. 7. Kary porządkowe, „Profesjonalny Serwis Podatkowy”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, wyd. elektroniczne. 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne. 9. Odpowiedzialność karna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne. 10. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2003 (współautor), 11. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2003, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2004 (współautor). 12. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2005 (współautor). IX. Prace o charakterze konstrukcyjnym,  technologicznym  i  projektowym 1. System informacji prawnej „Lex”, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2007 (wsp. K. Janczukowicz, T. Bąkowski, P. Bielski, A. Skóra, J. Stelina), wyd. elektroniczne. X. Varia 1. Molestowanie w miejscu pracy, Służbowe amory, „Dziennik Bałtycki” z dnia 14 lutego 2000 r. 2. Molestowanie. Propozycja nie do odrzucenia, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 sierpnia 2002 r. 3. Dlaczego Jezus nie miał adwokata. Proces Jezusa – perspektywa biblisty i prawnika, „Gazeta Gdańska” z dnia 5 kwietnia 2007 r., s. 3; nr 11. 4. Zbrodnie Jezusa. Dwugłos prawnika i teologa o procesie sprzed 2000 lat, „Dziennik Bałtycki” z dnia 6 kwietnia 2007 r., s. 12; nr 82 (189777). 5. Sprawozdanie: Profesor Ewa Łętowska doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, 19 III 2008), Państwo i Prawo 2008, nr 9. 6. Sprawozdanie:  Światowe Forum Prawne (Haga, 10-12 XII 2007), Państwo i Prawo 2008, nr 10. XI. Opinie prawne 1. Opinia prawna dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu w sprawie zgodności z Konstytucją: 1) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 3133, z dnia 14 lipca 2004 r., 2) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, druk nr 3134 z dnia 16 lipca 2004 r., 3) autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (druk nr 3134) zawartej w druku nr 3134-A z dnia 29 lipca 2004 r. (grudzień 2004 r.). 2. Opinia prawna dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu w sprawie zgodności z Konstytucją: 1) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, druk nr 3137 z dnia 15 lipca 2004 r., 2) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 3176 z dnia 21 lipca 2004 r. oraz 3) poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały Sejmu RP – Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r., druk nr 3132 z dnia 14 lipca 2004 r., (grudzień 2004 r.). 3. Opinia dla Biura Analiz Sejmowych w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nowelizacji katalogu kar i zmiany sankcji karnej w części szczególnej (art. 32–38 k.k.); M. Królikowski (red.): Kodeks karny – projekt nowelizacji, ISBN 978-83-60739-67-9, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 48-54. 4. Opinia prawna dla  Biura Analiz Sejmowych na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nowelizacji przepisów rozdziału XXV k.k. – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197–205 k.k.) oraz art. 255a (tzw. propagowania pedofilii); M. Królikowski (red.): Kodeks karny – projekt nowelizacji, ISBN 978-83-60739-67-9, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s.  121-127. 5. Projekt opinii Rady Legislacyjnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2008 r. 6. Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 17 listopada 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 7. Projekt Opinii Rady Legislacyjnej z 13 października 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 8. Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 13 października 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy 9. Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 22 września 2008 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 10. . Projekt opinii Rady Legislacyjnej z • z 20 kwietnia 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 11 •Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 25 maja 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy 12. •Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 22 czerwca 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 13. •Projekt opinii Rady Legislacyjnej z 30 listopada 2009 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.