"Kodeks Gildii Kaptur"


Art. 1. Członkowie

ust. 1. Członkowstwo w Gildii jest całkowicie dobrowolne i musi być poprzedzone prośbą (wnioskiem) zainteresowanego,
ust. 2. Warunkiem przyjęcia do Gildii jest zdanie testu z rzemiosła i wpłacenie wpisowego w wysokości 50 tys. szt. zł.,
ust. 3. Przyjęcie następuje w obecności Wodza Gildii i jeszcze co najmniej jednego, pełnoprawnego członka Gildii, którzy egzaminują i potwierdzają wynik testu rzemiosła,
ust. 4. Dopuszcza się zlecenie dodatkowego zadania, jako warunek przyjęcia do Gildii,
ust. 5. Członkiem Gildii może zostać każdy, bez względu na rasę, profesję czy uprawiane rzemiosło,
ust. 6. Odejście bądź usunięcie (wyrzucenie) z Gildii oznacza utratę prawa do: posługiwania się przydomkiem Kaptur, używania klanowego stroju i klucza do Siedziby Gildii oraz korzystania z wszelkich form pomocy zarezerwowanej dla członków Gildii,
ust. 7. Ubranie klanowe i klucz podlegają w wypadku określonym w ust. 6 zwrotowi, wpisowe w takim wypadku, ani żadne inne dokonane świadczenia na rzecz Gildii zwrotowi nie podlegają.


Art. 2. Prawa członków Gildii

ust. 1. Każdy członek Gildii ma prawo do noszenia przydomka Kaptur, klanowego ubrania oraz dostępu do siedziby Kapturów (klucza),
ust. 2. Każdy członek Gildii może zabierać głos na Forum wydzielonym tylko dla Gildii Kapturów,
ust. 3. Każdy członek Gildii ma prawo do otrzymania pomocy od członków i władz Gildii,
ust. 4. Pomoc opisana w ust. 3 polegać może m.in. na: wsparciu finansowym, koniecznym dla zakupu materiałów, dostarczeniu potrzebnych do produkcji materiałów,
ust. 5. Zaleca się w stosunkach handlowych między członkami Gildii stosowanie wymiany towarów oraz darowizny zamiast zakupu za gotówkę. W przypadku zakupu za gotówkę, w sytuacjach tego wymagających i extraordynaryjnych, członkowstwo w Gildii upoważnia do otrzymania zniżki w wysokości 50%.

Art. 3. Obowiązki członków Gildii

ust. 1. Każdy członek Gildii winien jest posłuszeństwo Wodzowi i władzom Gildii,
ust. 2. Każdy cłzonek Gildii powinien zachowywać się w sposób nienaganny, być uprzejmym dla innych i okazywać dobre maniery,
ust. 3. Odstępstwa od zachowań nakazanych w ust. 2 są zakazane i będą tepione, piętnowane i karane,
ust. 4. Każdy z członków powinien przyczyniać się do umacniania Gildii i rozsławiania jej dobrego imienia, w szczególności poprzez: darowizny przedmiotów (artefaktów) o szczególnej właściwości bojowej bądź intelektualnej (na rzecz Gildii lub jej członków), dobre uczynki i klimatyczne zachowanie w czasie gry,
ust. 5. Członkowie Gildii zobowiązani są do starannego i klimatycznego odgrywania ról swoich postaci, w szczególności mistrzowie rzemiosł i opiekunowie sal, którzy powinni być wzorem dla pozostałych członków Gildii,
ust. 6. Każdy członek Gildii powinien mieć wybrane jakieś bóstwo opiekuńcze.

Art. 4. Nagrody i kary

ust. 1. Nagrody mogą być zawsze wyższe niż wskazane w ustępach dalej następujących,
ust. 2. Kary mogą być zawsze niższe, niż wskazane w ustępach nastepujących,
ust. 3. Ostateczną decyzję o wysokości nagrody lub kary podejmują władze Gildii, kierując się przepisami Kodeksu,
ust. 4. Kary mogą być wymierzane nawet po wystapieniu bądź usunięciu z Gildii,
ust. 5. Za uratowanie życia komuś spoza Gildii, nagroda w postaci Mikstury uzdrowienia lub jej odpowiednika,
ust. 6. Za zdradę Gildii w okresie wojny: trzykrotna śmierć w odstępach jednodniowych,
ust. 7. Za zdradę Gildii w okresie pokoju (wojna nie została oficjalnie wypowiedziana): kara śmierci.
ust. 8. Za zabójstwo innej postaci bez powodu (osoby niewinnej): kara śmierci,
ust. 9. Za porzucenie w potrzebie towarzyszy: napietnowanie w sposób określony przez Władze Gildii,
ust. 10. Karą dodatkową za czyny o charakterze kryminalnym (m.in.: rabunek, napaść bez powodu) jest usunięcie z szeregów Gildii.

Art. 5. Stosunki zewnętrzne

ust. 1. Gildie na zewnątrz reprentuje jej Wódz oraz Ci członkowie którzy działają z jego upoważnienia (np. poseł),
ust. 2. Karą orzekaną i wymierzaną przez organy Gildii, za zabicie członka Gildii, przez osobę do Gildii nie należącą jest kara śmierci dla zabójcy, współsprawców, podżegaczy i pomocników do zabójstwa oraz kara dodatkowa w postaci główszczyzny równej 50 tys. szt. zł. od każdego ze współdziałających w zabójstwie,
ust. 3. W przypadku niemożności wyegzekwowania główszczyzny, przewiduje się karę zastepczą, w postaci kary śmierci, która powinna być wykonana nie wcześniej, niż po upływie 3 dni, od czasu wykonania kary śmierci, o której mowa w ust. 2.Na podstawie słów Wodza Iarwaina, wiernie spisał Paladyn Rapentin