Publikacje naukowe - studia i artykuły oryginalne warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017
Artykuły
1. Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym — próba określenia, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 7-8, s. 3-18. 2. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 60-71. 3. W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 75-78. 4. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego pomiędzy osobami tej samej płci, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 3, s. 147-161. 5. Juliusz Makarewicz - uczony, kodyfikator i polityk, „Palestra” 1999, nr 5-6, s. 76-86. 6. Kontratypy wiosenne, „Palestra” 1999, nr 7-8, s. 24-35. 7. W sprawie uwag dotyczących kodeksu karnego, „Jurysta. Magazyn Prawniczy” 1999, nr 12, s. 31-32. 8. Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności. Interpretacja art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu - sprawa Laskey, Jaggard i Brown przeciwko Wielkiej Brytanii, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV, s. 53-81. 9. Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2, s. 106-129. 10. Orzekanie przepadku rzeczy tytułem środka zabezpieczającego wobec sprawcy czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 6, s. 123-127. 11. Dopuszczalność stosowania poligrafu w świetle nowej procedury karnej, „Palestra” 2000, nr 5-6, s. 75-82. 12. Karalność handlu żywym towarem w świetle nowego kodeksu karnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 43-57. 13. O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle prawa karnego, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 7-8, s. 56-60. 14. Próba oceny wybranych projektów ustaw o zmianie ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII., s. 601-613. 15. Rejestr zboczeńców, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 10, s. 42-45. 16. Nie szczypać w mieście! (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 11, s. 40-44. 17. Prawne środki ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym, „Prawo i Płeć” 2000, nr 2, s. 7-15. 18. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego między uczniami (sprawa Davis przeciwko Monroe County Board of Education), „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 152-159. 19. Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu porównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5, s. 66-97. 20. Rewiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1, s. 12-14. 21. Problematyka przedmiotu ochrony tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 7, s. 65-80. 22. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności. Zagadnienia wybrane, „Studia Bałtyckie”, Administracja, t. III, Koszalin 2001, s. 189-213. 23. Pornografia w internecie — wybrane zagadnienia karnoprawne, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4, s. 52-61. 24. Cywilnoprawna ochrona ofiar zgwałcenia, „Gazeta Sądowa” 2003, nr 5, s. 28 i n. 25. Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 13, s. 12-18. 26. Kastracja jako środek ograniczania przestępczości seksualnej, „Jurysta” 2003, nr 6, s. 16 i n. 27. Inicjowanie procesu karnego w sprawach o przestępstwa seksualne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 11. 28. Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej, „Apelacja Gdańska” 2003, nr 3, s. 53-71. 29. Tortury w służbie prawa. Przeszłość czy konieczność?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 13. 30. Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 Kodeksu karnego, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red.: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 367-383. 31. Czy naprawdę istnieje „dogodna liczba przestępstw”, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 14, s. 1077-1085 (ISSN 1734-5669). 32. Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r. (w:) Dziecko – ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym (red. A. Marlega-Woźniak), s. 6-15, Gdańsk 2005 (ISBN 83-74890-00-2). 33. Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje (w:) Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r. (red. T. Bojarski), Lublin 2006, s. 229-247 (ISBN 83-227-2490-X). 34. Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 2006, nr 15, s. 91-109; ISSN 1734-5677. 35. Nowelizacja Kodeksu karnego po siedmiu latach obowiązywania – prezentacja i próba oceny wybranych propozycji (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 627-639 (ISBN 83-7444-283-2). 36. Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 marca 2004 r. oraz jej konsekwencje w zakresie przestępstw seksualnych, (w:) T. Dukiet-Nagórska (red.): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Katowice 2006, s. 143-151, ISBN 83-60003-20-3. 37. Informacja o prawie, a odpowiedzialność karna, (w: Informacja prawna a prawa obywatela, red.: J. Warylewski, K. Grajewski), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Sopot 2006, s. 155-175, ISBN 83- 7416-953-2. 38. Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dziennikarskiej) w: Prawnokarne aspekty wolności, Arłamów 16-18 maja 2005 r. (red. M. Mozgawa), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006, ISBN 83-7444-365-0. 39. O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności (w:) H. Machel (red.): Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326- 399-3. 40. Aktualna polityka karna wobec statystycznego obrazu przestępczości i badań opinii publicznej, „Edukacja Prawnicza” 2007, nr 3, s. 3-12. 41. Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27-53. 42. Zasady: nullum crimen i nulla poena sine lege (w: „Europa sędziów” pod red. Z. Brodeckiego), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7334-737-3, s. 253-258. 43. Normy prawne w seksualizmie (w: „Zdrowie seksualne” pod red. J. Rzepki), Mysłowice 2007, s. 41-60, ISBN 978-83-89032-04-1. 44. Seksualne molestowanie i wykorzystywanie w związku z zatrudnieniem - propedeutyka zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 17, ISSN 1734-5669, s. 313-331. 45. Nie odbierajmy  życia zbyt poważnie…, „Edukacja prawnicza” 2007 – listopad (współautor: J. Potulski). 46. Filozoficzne podstawy prawa karnego – prolegomena, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 18, s. 145-187. 47. Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe (w:) J. Majewski (red.): Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Toruń 2008, s. 21-38; ISBN 978-83-7285-399-8. 48. Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Kunickiej Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, Celina Nowak, Jan Skupiński, Warszawa 2008, s. 293-306; Pseudoreformowanie rozdz. XXV Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. 49. Przestępstwo uwiedzenia małoletniego, Palestra 2008, nr 9-10. 50. El teletrabajo como una nueva forma de contraction en el derecho comunitario europeo y en el derecho polaco; (współautor: J. Stelina), Derecho Laboral Y Relaciones Del Trabajo, 2008, nr 9, s. 184-191, Argentyna ISSN 1851-085X. 51. Ekonomiczne uwarunkowania prawa karnego. Wybrane zagadnienia (w: red. B. Sitek, G. Dammacco) „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej"; Olsztyn 2008. 52. Seksualne wykorzystanie małoletniego w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Gdański Kwartalnik Adwokacki 2009; nr 16, wrzesień, s. 4-7; ISSN 1689-9555. 53. Verfassungsrechtliche Grundsätze der strafrechtlicher Verantwortlichkeit in rechtsvergleichender Sicht – eine Einführung in die Problematik, (w:) Lex divina et civitatis. Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka (red.: B. Banaszak, J. Machnacz), Wrocław 2009, s. 253-264, ISBN 978-83-7454-121-3. 54. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Jarosław Warylewski. Przegląd Legislacyjny 2009 nr 3-4. 55. The sexual harassment and exploitation in employment as a manifestation of discrimination in a workplace, “US-China Law Review”, October 2010, Volume 7, Nr 10 (Serial nr 71), ISSN 1548- 6605, USA, s. 42 i n. 56. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Jarosław Warylewski, Zygfryd Siwik. Przegląd Legislacyjny. 2010 nr 1. 57. Nowelizacje Kodeksu karnego służące wzmocnieniu ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym (w:) A. Marek, T. Oczkowski (red.): Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011. 58. Profesor Marian Cieślak – dzieło naukowe w okresie pracy na Uniwersytecie Gdańskim (w:) red. W. Cieślak, S. Steinborn: Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 59. Recenzja oraz „Przedmowa” w: A. Draguła: Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Wydawnictwo Więź, 2013, ISBN: 978-83-62610-40-2;  liczba stron: 312;”. 60. O niektórych proponowanych zmianach w Kodeksie karnym słów kilka,  Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG 2014, nr 1 (16). 61. Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa, Studia Iuridica Toruniensia. - 2014, T. 15. 62. Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce : diagnoza statystyczno-kryminologiczna wybranych aspektów (w:) Między nauką a praktyką prawa karnego : księga jubileuszowa prof. Lecha Gardockiego / [red. księgi Zbigniew Jędrzejewski, Zygmunt Wiernikowski, Sławomir Żółtek, Michał Królikowski], Warszawa 2014, 63. Długoterminowe kary pozbawienia wolności - przyczynek do analizy statystycznej, jurydycznej i kryminologicznej, W: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce / pod red. Wojciecha Zalewskiego, Gdańsk 2015. 64. Kodeks karny w brzmieniu od 1 lipca 2015 r. - zagadnienia wybrane, W: Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego / pod red. Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno 2015. 65. Szósta nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw seksualnych (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.), Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 33. 66. Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie), Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2015, R. 60, nr 5-6, 67. Klondike czy złoto głupców wymiaru sprawiedliwości karnej, Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 35. 68. Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji karnej, Studia Gdańskie. - 2016, T. 38, s. 149-159.
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.