dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

Wykaz publikacji

(po uzyskaniu stopnia naukowego doktora)

 

I. Książki

 

1. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999, s. 176 (ISBN 83-7159-262-0).

2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 326 (XXXIII+293); (ISBN 83-7247-098-7).

3. Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 526 (ISBN 83-7326-019-6).

4. Wstęp do nauki prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 185 (ISBN 83-7326-061-7).

5. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz (red. naukowa i współaut.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

 

II. Artykuły

 

1. Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym — próba określenia, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 7-8, s. 3-18.

2. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 60-71.

3. W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 75-78.

4. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego pomiędzy osobami tej samej płci, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 3, s. 147-161.

5. Juliusz Makarewicz — uczony, kodyfikator i polityk, „Palestra” 1999, nr 5-6, s. 76-86.

6. Kontratypy wiosenne, „Palestra” 1999, nr 7-8, s. 24-35.

7. W sprawie uwag dotyczących kodeksu karnego, „Jurysta. Magazyn Prawniczy” 1999, nr 12, s. 31-32.

8. Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności. Interpretacja art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu — sprawa Laskey, Jaggard i Brown przeciwko Wielkiej Brytanii, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV, s. 53-81.

9. Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2, s. 106-129.

10. Orzekanie przepadku rzeczy tytułem środka zabezpieczającego wobec sprawcy czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 6, s. 123-127.

11. Dopuszczalność stosowania poligrafu w świetle nowej procedury karnej, „Palestra” 2000, nr 5-6, s. 75-82.

12. Karalność handlu żywym towarem w świetle nowego kodeksu karnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 43-57.

13. O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle prawa karnego, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 7-8, s. 56-60.

14. Próba oceny wybranych projektów ustaw o zmianie ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII., s. 601-613.

15. Rejestr zboczeńców, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 10, s. 42-45.

16. Nie szczypać w mieście! (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 11, s. 40-44.

17. Prawne środki ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym, „Prawo i Płeć” 2000, nr 2, s. 7-15.

18. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego między uczniami (sprawa Davis przeciwko Monroe County Board of Education), „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 152-159.

19. Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu porównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5, s. 66-97.

20. Rewiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1, s. 12-14.

21. Problematyka przedmiotu ochrony tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 7, s. 65-80.

22. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności. Zagadnienia wybrane, „Studia Bałtyckie”, Administracja, t. III, Koszalin 2001, s. 189-213.

23. Pornografia w internecie — wybrane zagadnienia karnoprawne, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4, s. 52-61.

24. Cywilnoprawna ochrona ofiar zgwałcenia, „Gazeta Sądowa” 2003, nr 5, s. 28 i n.

25. Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 13, s. 12-18.

26. Kastracja jako środek ograniczania przestępczości seksualnej, „Jurysta” 2003, nr 6, s. 16 i n.

27. Inicjowanie procesu karnego w sprawach o przestępstwa seksualne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 11.

 

III. Glosy

 

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1998 r. IV KKN 650/97 (czynności seksualne z małoletnim), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 7-8, s. 409-411.

2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. I KZP 17/99 (pojęcie czynności seksualnej), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 12, s. 633-637.

3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 1999 r. II AKa 49/99 (zgoda pokrzywdzonego w przypadku pobicia), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 3, s. 166-168.

4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. II AKa 38/98 (dobrowolność odstąpienia od usiłowania), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 4, s. 176-177.

5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2000 r., I KZP 1/2000 (zwabianie i uprowadzanie osób w celu uprawiania prostytucji za granicą), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, s. 425-428.

6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 1999 r., sygn. II AKa 186/98 (kryteria rozróżnienia współsprawstwa od pomocnictwa w przypadku art. 197 § 3 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10, s. 94-99.

7. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01 — wykładnia zwrotu „brak zdolności” użytego w art 198 kk, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, Nr 11, poz. 145, s. 572-575.

 

IV. Przeglądy orzecznictwa

 

1. Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 92-103.

 


V. Recenzje

 

1. Recenzja książki Sir Johna Smitha i Briana Hogana: Criminal Law, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4, s. 97-101.

2. Danuta Janicka: Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w 1 połowie XIX wieku, Recenzja, „Palestra” 1999-2000, nr 12-1, s. 152-154.

 

VI. Publicystyka

 

1. Czym jest zwyczajne zło, „Rzeczpospolita” z dnia 14-15 lutego 1998 r., nr 38 (4898), s. 6.

 

VII. Opracowania o charakterze praktycznym

 

1. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1997, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

2. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1998, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

3. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1999, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina), s. 1304.

4. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2001 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

5. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2001, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2002 (wsp. T. Bąkowski, P. Bielski, M. Kokoszczyński, S. Steinborn, G. Wierczyński). ISBN 83-7333-077-1

6. Zestawienia porównawcze. Ustawa karna skarbowa. Kodeks karny skarbowy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000, s. 331.

7. System informacji prawnej „Lex”, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2002 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, A. Skóra, J. Stelina), wyd. elektroniczne.

8. Kary porządkowe, „Profesjonalny Serwis Podatkowy”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, wyd. elektroniczne.

9. Odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne.

10. Odpowiedzialność karna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne.


Łącznie publikacji: 53

 

Książki: 5

Artykuły: 27

Glosy: 7

Przeglądy orzecznictwa: 1

Recenzje: 2

Publicystyka: 1

Opracowania o charakterze praktycznym: 10