Rycina przedstawia torturê wyci¹gania na ³awie. Kat za pomoc¹ ko³owrotu nawija linê na walec, powoduj¹c w ten sposób rozci¹ganie cia³a. Nogi torturowanego s¹ dodatkowo obci¹zone blokiem za pomoc¹ ³añcucha.